Algemene Voorwaarden
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach
versie 2016

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach en haar opdrachtgevers. Annemiek Wijsman Hair Make-up Artist | Beautycoach accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtpersoon die tot Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach   in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach .
2. Tarieven
2.1. Alle tarieven en prijzen hierin opgenomen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.
2.2. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking op uurbasis geldt het uurtarief. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach wordt in dit geval geboekt voor een halve dag of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.3. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.
2.4. Voor werkzaamheden van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach tussen 24.00 en 7.00 uur zal 200% van het basis uurAnnemiek Wijsman Make-up Artist | Beautycoach tarief berekenen.
3. Reiskostenvergoeding
3.1. De door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,35 per kilometer.
3.2. De door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach gemaakte parkeerkosten gemaakt voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Totstandkoming boeking
4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach alvorens een boeking te doen.
4.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4. Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeld.
4.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Betaling/Reservering van de opdrachten
5.1. De boeking is pas definitief indien de aanbetaling voldaan is, tenzij anders door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is aangegeven. Indien de aanbetaling niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking geannuleerd worden door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach .
5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aangegeven vervaldatum op een door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is aangegeven.
5.3. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.
5.4. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de bruidsopdrachten, vind er door de opdrachtgever betaling van het totale factuurbedrag in twee termijnen plaats. De aanbetaling dient direct na boeking te gebeuren en zal verrekend worden bij de opmaak van de factuur. De totale factuur dient voorafgaand aan de trouwdatum/ opdracht voldaan te worden.
5.5. Voor alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever, geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.
5.6. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.
5.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach , totdat door wederpartij alle te zijnen lasten, nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten opzichte van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach in gebreke is gebleven.
7. Onderzoek, klachten en reclames
7.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach te worden ingediend.
7.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach , is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.
7.3. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsvisagie en bruidskapsels heeft Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach de beschikbaarheid over een pool van collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
8.3. Indien Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbetaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach niet tot schadevergoeding aanspreken.
9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsvisagie en kapsels heeft Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach de beschikbaarheid over een pool van collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.
9.2. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden.
9.3. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de proefsessie of vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht en/of bruidsarrangement.
b) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of trouwdatum of na de proefsessie voor bruidsarrangementen zijn de annuleringskosten 50% van de opdracht en/of bruidsarrangement.
c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de totale opdracht.
d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht.
10. Aansprakelijkheid en schade
10.1. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
10.3. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach kunnen worden toegerekend.
10.4. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfschade en immateriële schade.

11. Afspraken Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach

11.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist melden.
11.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

12. Beschadiging en/of diefstal

12.1. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
12.2. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach meldt diefstal altijd bij de politie.

 

13. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

 13.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach te weten www.annemiekwijsman.nl
13.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
14. Slotbepalingen
14.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en bestaat is Nederlands recht Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach het van toepassing.
14.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach tussen en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
14.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Statement

Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist, gevestigd aan Koningshof 62 2641 GV Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Http://www.annemiekwijsman.nl Koningshof 62 2641 GV Pijnacker +31621973935
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
Annemiek Wijsman Hair and Make-up Artist | Beautycoach beschermt je privacy op de volgende manieren:
-) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
-) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
-) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke mondeling of schriftelijke toestemming.